On this page you can find a summary of the last news and researches from scientist publications sources. Most of these reasearches are pre-clinical conclusions on small groups of people or observations on animals, this article or our products are absolutely not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your professional healthcare for any specific condition.

Czym jest eletroniczny papieros CBD?

Ostatnio kanabidiol (CBD) znany jest z obiecuj?cych korzystnych efektów w leczeniu wielu powa?nych chorób medycznych. Jednak?e do chwili obecnej nadal istniej? znaki zapytania zwi?zane z ich wykorzystaniem i skutkami. Palenie e-papierosów jest znan? metod? konsumowania oleju CBD. W ró?nych badaniach zaproponowano wiele dobrych sposobów wykorzystania papierosów elektronicznych CBD, dlatego rzucimy okiem na niektóre z argumentów dotycz?cych ich stosowania.

CBD jest zwi?zkiem kannabinoidalnym wyst?puj?cym naturalnie w konopiach, który skutecznie ?agodzi ró?ne objawy. Oprócz wielu produktów CBD, e-papieros CBD zawiera CBD zamiast nikotyny i jest przeznaczony przede wszystkim do palenia elektronicznego. Zwa?ywszy na to, nale?y zapami?ta?, ?e nadal istnieje wiele niejasno?ci dotycz?cych e-papierosów CBD w odniesieniu do jego dobroczynnych skutków, skutków ubocznych i dozowania.

Czy po e-papierosie CBD b?d? na haju?

Je?li nadal zastanawiasz si?, czy e-papieros CBD sprawi, ?e b?dziesz „na haju”, to si? mylisz. Papieros elektroniczny CBD zawiera tylko izolaty CBD bez ?ladu Tetrahydrokanabinolu (THC), który jest g?ównym sk?adnikiem aktywnym marihuany o w?a?ciwo?ciach psychoaktywnych. Z drugiej strony, niektóre produkty zawieraj? bardzo ograniczon? ilo?? THC, jednak ta ilo?? (0,3%) nie sprawi, ?e b?dziesz „na haju”. Tymczasem nie nale?y myli? e-papierosa CBD z konopnymi, poniewa? konopie zawieraj? THC w ilo?ciach wy?szych ni? 0,3% obecne w e-papierosie CBD.

Jakie s? zalety e-papierosa CBD ?

Dotychczasowe przeprowadzone badania naukowe wykaza?y, ?e CBD posiada wiele obiecuj?cych w?a?ciwo?ci terapeutycznych dla wielu chorób i schorze? medycznych. Oto niektóre z dobroczynnych skutków, które s? poparte pewnymi badaniami na zwierz?tach i ludziach:

Epilepsja

W 2018 r. Ameryka?ski Urz?d ds. ?ywno?ci i Leków (FDA) zatwierdzi? Epidiolex, lek na bazie CBD do leczenia ró?nych rodzajów padaczki, które s? odporne na znane leki przeciwpadaczkowe. W badaniu z podwójnie ?lep? prób?, przeprowadzonym na 120 osobach, lek okaza? si? skuteczny w minimalizowaniu cz?sto?ci napadów w porównaniu z placebo.

Insomnia (brak snu)

Jednym z najbardziej znanych efektów dzia?ania e-papierosów CBD jest niewielka senno??, zw?aszcza gdy jest on przyjmowany w wy?szych dawkach. Aktualne badania naukowe pokazuj?, ?e CBD, gdy jest przyjmowany w dawce oko?o 160 mg, daje lepsze wyniki snu z wyd?u?eniem czasu trwania snu u pacjentów z bezsenno?ci?. W mniejszych dawkach, CBD wyostrza czujno?? i nie wywo?uje senno?ci.

L?k

Wiele podwójnie za?lepionych bada? na ludziach wykaza?o, ?e CBD mo?e skutecznie minimalizowa? poziom l?ku. Takie reguluj?ce nastrój dzia?anie oleju CBD mo?e by? bardzo korzystne w leczeniu depresji opartej na badaniach na zwierz?tach. Naukowcy uwa?aj?, ?e CBD mo?e mie? równie? du?e znaczenie w leczeniu innych form zaburze? l?kowych, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) i pourazowe zaburzenia stresowe (PTSD).

Psychoza

W 1995 r. badanie przypadku wykaza?o, ?e CBD jest zarówno bezpieczn?, jak i skuteczn? alternatywn? metod? leczenia schizofrenii. To doprowadzi?o naukowców do przekonania, ?e olej kanabidiolowy mo?e mie? ogromne znaczenie w zmniejszaniu cz?stotliwo?ci ataków psychozy.

Choroby serca i naczy? krwiono?nych

Dalsze badania dotycz?ce w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?cych i przeciwzapalnych CBD wykaza?y, ?e mo?e ono hipotetycznie zapobiega? uszkodzeniom wynikaj?cym z niedokrwienia mózgu, udarów i zawa?u mi??nia sercowego. Dodatkowe badania nad gryzoniami wykaza?y istotne w?a?ciwo?ci kardioprotekcyjne CBD.

Cukrzyca

W?a?ciwo?ci przeciwzapalne CBD doprowadzi?y naukowców do przekonania, ?e mo?e ona by? wykorzystywana jako opcja terapeutyczna w leczeniu cukrzycy typu 1.

Chemioterapia – skutki uboczne

W ostatnim czasie CBD okaza?o si? bardzo obiecuj?ce jako opcja leczenia nudno?ci i wymiotów wywo?anych chemioterapi?. Zosta?o to poparte ró?nymi badaniami obserwacyjnymi na ludziach.

Dzia?anie przeciwzapalne

Na podstawie bada? nad gryzoniami, wiele doniesie? sugeruje, ?e CBD mo?e by? skuteczn? metod? leczenia zapalenia stawów ze wzgl?du na jego immunosupresyjne i przeciwzapalne w?a?ciwo?ci.

Jak dobra? w?a?ciw? dawk? dla e-papierosów CBD ?

Wiele czynników odgrywa rol? w definiowaniu odpowiedniej dawki CBD, w tym wiek, wag?, tolerancj? i, co najwa?niejsze, objawy. Ró?ne stany chorobowe wymagaj? modyfikacji dawek. Na przyk?ad padaczka wymaga wi?kszych dawek CBD w celu zmniejszenia cz?stotliwo?ci ataków padaczkowych. Dlatego warto skonsultowa? si? z lekarzem, aby dok?adnie obliczy? dawk?.