Czym jest kryszta? CBD?

Kryszta? CBD lub izolat CBD, jest rodzajem suplementacji CBD, która zapewnia kannabinoidowy zwi?zek w najczystszej postaci. Zazwyczaj jest on w kszta?cie bia?ego proszku i sk?ada si? w 99% ze sk?adników kannabidiolu.

CBD jest naturalnym zwi?zkiem kannabinoidowym wyst?puj?cym w ro?linach konopi. CBD wydobywa si? z tych ro?lin w postaci olejku CBD. Kryszta?y CBD s? pocz?tkowo uwa?ane za olejek CBD pochodz?cy z konopi. Nast?pnie usuwane s? wszystkie naturalne kannabinoidy ro?lin z wyj?tkiem CBD, pozostawiaj?c CBD w czystej postaci krystalicznej proszku.

Oprócz tego, ?e jest cennym ?ród?em CBD, istnieje wiele powodów, dla których wielu konsumentów woli kryszta?y CBD (lub izolaty). G?ówn? zalet? czystego kryszta?u CBD jest to, ?e nie ma wymiernych ilo?ci tetrahydrokannabinolu (THC), odurzaj?cego zwi?zku znajduj?cego si? w marihuanie i zawieraj?cego w?a?ciwo?ci psychoaktywne. Olej konopny CBD naturalnie ma tylko ?ladowe ilo?ci THC i gdy przechodzi do procesu oczyszczania, ta ograniczona ilo?? THC jest usuwana w celu opuszczenia izolatów CBD w najczystszej postaci.

Jaki wp?yw maj? kryszta?y CBD (izolaty) na cia?o?

Izolaty CBD w kryszta?ach CBD maj? ró?ny wp?yw na nasze cia?a poprzez interakcj? z rodzimym uk?adem endokannabinoidowym (ECS). Ten poka?ny system samoregulacji, znajduj?cy si? w naszych cia?ach, odgrywa rol? w wielu podstawowych funkcji fizjologicznych, które s? zwi?zane z o?rodkowym i obwodowym uk?adem nerwowym, jak równie? uk?adem odporno?ciowym. System endokanabinoidowy jest g?ównym przewodnikiem wielu kluczowych aspektów naszej biologii, s?u??cym wa?nym celom w utrzymaniu naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kannabidiol w kryszta?ach CBD wchodzi nast?pnie w interakcje z wyspecjalizowanymi miejscami receptorów, zwanymi receptorami kannabinoidowymi, które znajduj? si? w ca?ym organizmie. ECS sk?ada si? z dwóch typów receptorów kannabinoidowych: receptorów kannabinoidowych typu 1 (CB1) i typu 2 (CB2). Receptory CB1 zlokalizowane s? g?ównie w mózgu i centralnym uk?adzie nerwowym, natomiast receptory CB2 zlokalizowane s? g?ównie w komórkach uk?adu odporno?ciowego.

Dzia?aj?c na receptory docelowe, izolaty CBD mog? pomóc w koordynowaniu i regulowaniu wielu ró?nych efektów, które mog? wp?ywa? na to, jak si? czujesz, my?lisz i jak funkcjonujesz.

Jaki rodzaj efektów posiada kryszta? CBD ?

Na przestrzeni lat, nasze zrozumienie na temat skutków CBD ewoluowa?o. Jeste?my teraz bardziej ?wiadomi tego, ?e dobroczynne w?a?ciwo?ci CBD s? widoczne, a stosowanie kryszta?ów CBD jako suplementacji ?ywieniowej wspomaga nasz? wewn?trzn? równowag? i utrzymuje dobre samopoczucie.

Stymulacja uk?adu endokannabinoidowego poprzez interakcj? pomi?dzy izolatami CBD a receptorami kannabinoidowymi w mózgu i w naszym uk?adzie odporno?ciowym pomaga wspiera? ECS i jego si?? skutecznego regulowania wielu funkcji biologicznych w naszym organizmie, pocz?wszy od kontroli bólu po t?umienie stanu zapalnego i wiele innych funkcji. System endokannabinoidowy, który jest bardziej efektywny skutkuje wi?ksz? równowag? i optymalnym funkcjonowaniem.

Chocia? izolaty CBD w kryszta?ach CBD oddzia?uj? i wp?ywaj? na ECS i jego receptory, to jednak sposób, w jaki CBD wp?ywa na nasz organizm, jest ró?ny w ka?dej jednostce. Mo?e to by? zwi?zane z niewielkimi ró?nicami w funkcjach biologicznych naszego cia?a. CBD wykazuje wiele w?a?ciwo?ci terapeutycznych, które zosta?y udowodnione lub zostan? udowodnione jako skuteczne w zarz?dzaniu ró?nymi objawami i chorobami.

W tym miejscu przedstawiamy niektóre z obiecuj?cych korzy?ci terapeutycznych p?yn?cych z CBD, które zosta?y przedstawione w ró?nych badaniach naukowych:

  1. Kontroluje ból
  2. Hamuje stan zapalny w chorobach jelit (choroba Le?niowskiego-Crohna i wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego).
  3. ?agodzi wywo?ane chemioterapi? nudno?ci i wymioty
  4. Zmniejsza cz?sto?? ataków epileptycznych i napadów padaczkowych
  5. Zarz?dza fibromialgi? i stwardnieniem rozsianym

Czy s? jakie? skutki uboczne kryszta?ów CBD?

Przeprowadzono wiele bada? w celu ustalenia, czy CBD ma jakiekolwiek ograniczenia skutków ubocznych lub dzia?a? niepo??danych i ogromne dowody popiera fakt, ?e CBD nie ma lub ma bardzo minimalne skutki uboczne, które nie s? destruktywne. Na przyk?ad, izolat CBD nie powoduje bycia „na haju”, jak THC. Ponadto, badania pod wzgl?dem bezpiecze?stwa CBD stwierdzi?y, ?e jest dobrze tolerowany i bezpieczny, a tak?e nie powoduje powa?nych negatywnych skutków.