On this page you can find a summary of the last news and researches from scientist publications sources. Most of these reasearches are pre-clinical conclusions on small groups of people or observations on animals, this article or our products are absolutely not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your professional healthcare for any specific condition.

Czym s? ?elki CBD?

Kanabidiol, czyli CBD, znany jest jako medyczny substytut wielu leków farmaceutycznych w odpowiednich warunkach medycznych. CBD zosta?o zbadane pod k?tem potencja?u terapeutycznego i wykazano, ?e ma szerok? skal? potencjalnych skutków, pocz?wszy od ?agodzenia przewlek?ego bólu i l?ku do leczenia reakcji zapalnych, chorób neurologicznych, chorób serca, a nawet wyniszczenia nowotworowego. Aktualne dowody wskazuj?, ?e CBD mo?e okaza? si? skuteczne w procesie leczenia wszelkiego rodzaju przewlek?ych schorze?, psychicznych lub fizycznych.

CBD jest naturalnie obecne w ro?linie marihuany w ilo?ci ?ladowej, podczas gdy jest to g?ówny zwi?zek wyst?puj?cy w ro?linie konopi. Nale?y zauwa?y?, ?e CBD nie posiada ?adnych w?a?ciwo?ci psychoaktywnych Tetrahydrokanabinolu (THC), który wywo?uje uczucie „na haju”.

Obecnie CBD mo?e wyst?powa? w wielu formach, pocz?wszy od kapsu?ek i kropli oleju, a sko?czywszy na ?elkach. Naturalnie, kapsu?ki CBD i olej stanowi? skuteczny, a przy tym prosty sposób przyjmowania CBD, ale szczerze mówi?c, nie s? niczym w porównaniu z niesamowitym smakiem ?elek CBD.

?elki CBD zawieraj? kanabidiol z organicznych konopi. Ka?da ?elka CBD jest dostarczana ze sta?ym st??eniem CBD, aby efektywne dozowanie by?o jak najprostsze. Te ?elki CBD s? ca?kowicie wolne od THC, co oznacza, ?e nie wywo?uj? ?adnych skutków psychoaktywnych.

Jak dzia?aj??

?elki CBD, zawieraj?ce zwi?zek aktywny „kanabidiol”, wchodz? w interakcj? z naszym uk?adem endokannabinoidowym (ECS), który obejmuje endokannabinoidy i receptory endokannabinoidowe. ECS jest odpowiedzialny za regulacj? szerokiego zakresu funkcji biologicznych, w tym percepcji bólu, pami?ci, apetytu, regulacji nastroju i wielu reakcji zapalnych.

Receptory endokannabinoidowe zawieraj? dwa typy receptorów (CB1 i CB2). G?ównym sposobem, w jaki ?elki CBD wykazuj? swoje w?a?ciwo?ci lecznicze, jest przede wszystkim interakcja z receptorami kannabinoidowymi typu 1 (CB1), które wyst?puj? g?ównie w naszym obwodowym uk?adzie nerwowym, jak równie? w naszym uk?adzie odporno?ciowym. Dzi?ki temu mechanizmowi ?elki CBD mog? poprawi? nasze samopoczucie, polepszy? uk?ad odporno?ciowy, wykazuj? w?a?ciwo?ci przeciwzapalne i pomagaj? w leczeniu wielu innych schorze?.

Kiedy spo?ywamy CBD (w tym ?elki), receptory kannabinoidowe w ECS s? stymulowane w celu wytworzenia wi?kszej ilo?ci naturalnych zwi?zków kannabinoidalnych w organizmie. Dlatego te? CBD kojarzone jest z promowaniem lepszej jako?ci ?ycia, w tym nastroju i zachowania.

Potencjalne korzy?ci p?yn?ce z ?elek CBD

Poniewa? ?elki CBD zawieraj? aktywny zwi?zek CBD w pewnych st??eniach, wykazano ich skuteczno?? w leczeniu niektórych chorób i stanów chorobowych. W tym miejscu przedstawiamy niektóre z potencjalnych korzy?ci p?yn?cych z ?elek CBD:

 • Lepsza koncentracja
 • Zarz?dzanie stresem
 • Leczenie bólu
 • Dzia?a przeciwzapalnie
 • Poprawa nastroju (dzia?a jak lek antydepresyjny)
 • Poprawa jako?ci snu

Oprócz wy?ej wymienionych korzy?ci p?yn?cych z ?elek CBD, oto niektóre z cech ?elek CBD w porównaniu z innymi formami CBD:

 • Nie b?dziesz „na haju”
 • S? legalne we wszystkich stanach
 • Wygodne
 • Pyszny smak
 • Wysoki poziom zgodno?ci
 • Wyj?tkowe w?a?ciwo?ci

Ostatecznie nie mo?na zaprzeczy?, ?e CBD, w wi?kszo?ci swoich form, mo?e pomóc wielu ludziom w zarz?dzaniu ich stanem zdrowia. Jednak wi?kszo?? produktów CBD nie zosta?a zatwierdzona przez Administracj? ds. ?ywno?ci i Leków (FDA). Dlatego mocne strony, czysto?? i jako?? sk?adników mog? si? znacznie ró?ni? w zale?no?ci od marki. Przed za?yciem ?elek CBD nale?y zasi?gn?? porady eksperta i lekarza.