1.

Wybierz swoje st??enie

Wybierz pomi?dzy olejem CBD 3%, 5% lub 10%, a nast?pnie wybierz obj?to?? butelki.

2.

Wybierz obj?to?? butelki

Mo?esz wybra? butelk? o pojemno?ci 10ml / 30ml / 50ml wraz z po??danym st??eniem CBD.

3.

Dzisiaj je wy?lemy!

Wy?lemy Twoje zamówienie jeszcze dzisiaj, je?li z?o?ysz je w wyznaczonym czasie.

Wyj?tkowa promocja powitalna !

U?yj kodu kuponu BONJOUR10, aby zmniejszy? ca?kowit? cen? koszyka o 10% ! Ten kupon jest wa?ny tylko dla nowych klientów.

Najczystszy olejek CBD

chack icon

Wysoki stopie? czysto?ci

Ekstrakcja CO2 z konopi gwarantuje 99,95% czystego CBD bez u?ycia pestycydów i metali ci??kich.

chack icon

Wolny od THC

Dzi?ki ekstrakcji CO2 z oddzielenia CBD z konopi przemys?owych, nasz produkt jest w 100% wolny od THC.

chack icon

Oliwa z oliwek z pierwszego t?oczenia

U?ywamy t?oczonej na zimno oliwy z oliwek z pierwszego t?oczenia, która gwarantuje zdrowy, smaczny i pachn?cy olejek.

chack icon

Testowane w niezale?nym laboratorium

Wszystkie nasze olejki CBD s? testowane w niezale?nym laboratorium w celu sprawdzenia ilo?ci CBD i czysto?ci.

chack icon

W 100% dopuszczony

Nasz olej kannabidiolowy nie zawiera ?ladów THC, dlatego jest w 100% dopuszczony w wi?kszo?ci krajów ?wiata.

chack icon

Najbardziej naturalny olejek

Nie dodajemy barwnika ani sztucznego smaku do naszego oleju, smak i kolor s? w 100% naturalne.

Proces wytwarzania czystego olejku kanbidiolowego

Kiedy po raz pierwszy zacz??em mówi? o CBD 7 lat temu, wtedy jeszcze robi?em swój w?asny olejek CBD. To bardzo proste, potrzebujesz tylko troch? surowca z konopi i etanolu. Etanol dzia?a jak rozpuszczalnik i zabiera odpowiedni? cz?steczk? z ro?liny do roztworu. Nast?pnie filtrowa?em roztwór, aby odzyska? zielon? ciecz, któr? nast?pnie odstawia?em do odparowania na kilka godzin, aby otrzyma? zielon?, oleist? past? pe?n? CBD.

Proces ten jest prosty, ale musisz zrozumie?, ?eistnieje wiele wad u?ywania tej metody:

 • Etanol pobiera wszystko z ro?liny, w tym niechciane substancje chemiczne, takie jak chlorofil, który nadaje olejowi niedobry zielony smak.
 • Etanol pobiera z konopi równie? THC, a THC w ko?cowym produkcie – oleju mo?e by? zabroniony w niektórych stanach USA i innych krajach.
 • Konopie pobieraj? wszystko z gleby, w tym metale ci??kie i pestycydy, które znajdziesz w oleju CBD po ekstrakcji alkoholu!

CBD mog? by? pozyskiwane przy u?yciu etanolu, alkoholu lub suchego lodu, te metody ekstrakcji rzemios?a s? w porz?dku dla u?ytku osobistego, ale absolutnie nie wtedy, gdy chcesz zintensyfikowa? gr? i produkowa? tylko najczystszy olej CBD, jak to robimy w Naturicious. Opinia publiczna musi poszerzy? swoj? wiedz? i zrozumie? ró?nice pomi?dzy firmami produkuj?cymi olejek CBD, poniewa? zdecydowana wi?kszo?? nadal stosuje proces ekstrakcji alkoholu z wykorzystaniem wszystkich pojawiaj?cych si? wad, ale po znacznie ni?szej cenie…

CBD extraction methods

Marc Endevor, za?o?yciel Naturicious

Musisz by? ostro?ny kupuj?c CBD na niezaufanych stronach internetowych. Internet jest pe?en niezaufanych firm produkuj?cych olejek cbd lub osób produkuj?cych olej konopny w swojej ?azience (by?em tego ?wiadkiem). Chc? zapewni?, ?e w Laboratorium Naturicious stosujemy najwy?sze protoko?y bezpiecze?stwa i higieny pracy. Wszystkie nasze produkty s? wytwarzane przy u?yciu superkrytycznego ekstraktora CO2 w celu osi?gni?cia najwy?szego poziomu czysto?ci przy jednoczesnym usuwaniu niepo??danego THC i innych substancji chemicznych.

Procedura ekstrakcji nadkrytycznej CO2

Ekstrakcja dwutlenku w?gla to skomplikowana procedura, która wykorzystuje do maksimum najbardziej kosztowne i masywne maszyny. Zastosowanie ci?nienia i ciep?a przyci?ga sk?adniki od?ywcze obecne we w?óknach ro?linnych. Dwutlenek w?gla dzia?a jak dostrajalny rozpuszczalnik, co oznacza, ?e dzia?a skutecznie jako regulator reguluj?cy poziom ciep?a i ci?nienia w celu oddzielenia szerokiej gamy materia?ów.

Termin „nadkrytyczny” oznacza stan dwutlenku w?gla, który posiada w?asno?ci zarówno gazu, jak i cieczy. Ten niesamowity stan pozwala mu dzia?a? jak gaz i przenika? materi? ro?linn?, jednocze?nie przenosz?c sk?adniki od?ywcze w postaci p?ynnej. Dwutlenek w?gla znajduje si? w stanie nadkrytycznym, gdy utrzymuje si? powy?ej 87,98°F (temperatura krytyczna) i 1,071 psi (ci?nienie krytyczne).

Jedynym sposobem na uzyskanie czystego i najwy?szej jako?ci oleju CBD jest zastosowanie tego procesu, poniewa? udowodni? on najwy?sz? wydajno??. CO2 dzia?a równie? jako silny ?rodek dezynfekuj?cy i wyd?u?a okres przydatno?ci produktu do spo?ycia. Jest to najbezpieczniejsza i zdecydowanie najczystsza metoda ekstrakcji z ro?lin.

Wszystkie nasze olejki s? testowane w laboratorium.

Gwarancja ilo?ci kannabinoidów

Za ka?dym razem, gdy wykonujemy parti? (produkujemy nasz olej CBD 4-6 razy w roku) wysy?amy kilka losowo wybranych próbek do niezale?nego laboratorium (Fundacion Canna) do analizy. Wyniki te s? bardzo wa?ne dla nas i dla Ciebie, poniewa? gwarantuj?, ?e nasz olej i nalewki z kannabidiolu zawieraj? dok?adn? ilo?? CBD, która jest zapisana na butelce.

Po drugie, wyniki te pokazuj?, ?e nasz olej nie zawiera THC ani innych niechcianych kannabinoidów. Kiedy zamówi? olej na Naturicious masz pewno??, ?e produkt b?dzie produkowa? zero psychoaktywnych lub „wysoki” efekt i ?e pozostanie w doskona?ej legislacji z w?adzami kraju zamieszkania.

Analiza ?rodowiska mikrobiologicznego

Prawo wymaga, aby?my dostarczyli pe?n? analiz? profilu kannabinoidalnego naszych produktów na bazie kannabidiolu. Oczywi?cie przestrzegamy tego prawa, ale idziemy nawet dalej, poniewa? przeprowadzamy pe?n? analiz? ?rodowiska mikrobiologicznego w naszym oleju. Analiza ta jest przeprowadzana przez niezale?ne laboratorium, aby zagwarantowa?, ?e nasz olejek CBD jest jednym z najczystszych olejów na ?wiecie.

Ale to nie koniec...

Przeprowadzamy ponad 5 analiz zewn?trznych naszych produktów, dok?adnie wiemy, co sprzedajemy, w?adze wiedz?, ?e przestrzegamy wszystkich zasad, a nasi klienci doskonale wiedz?, co konsumuj? dokonuj?c zakupów w Naturicious. Jest to sytuacja gdzie wszyscy s? zadowoleni.

Jak produkujemy nasz olej CBD

Hodowla konopi

Wspó?pracujemy z zarejestrowan? unijn? farm? konopi, która produkuje dobrej jako?ci szczepy z poszanowaniem przyrody. Nie stosuj? pestycydów, ?rodków chemicznych ani metali ci??kich, ro?liny pozostaj? zdrowe od kie?kowania do naszego ko?cowego produktu w postaci oleju.

Przycinanie konopi

R?cznie usuwamy bezu?yteczny materia? z konopi przemys?owych i zatrzymujemy tylko cz??? z du?? ilo?ci? kannabinoidów.

Ekstrakcja CO2

Materia? ro?linny jest redukowany w postaci proszku i umieszczany w ekstraktorze CO2. Ta maszyna wykorzystuje dwutlenek w?gla do spr??ania i oddzielania kannabinoidów, terpenów i w?ókien, dzia?a tak samo jak rozpuszczalnik chemiczny, jak etanol, ale jest znacznie czystsza dla ?rodowiska. Ta metoda oferuje wi?cej korzy?ci: Dzi?ki temu silnemu fizycznemu oddzieleniu elementów ro?linnych, mo?emy usun?? wszystkie THC, które sprawiaj?, ?e ludzie s? „na haju”, a nawet usun?? chlorofil, który nadaje olejowi CBD niedobry smak.

Zimowanie (usuwanie wosku)

Stosujemy proces zwany zimowaniem, aby oddzieli? niechciany wosk i materia?y ro?linne od naszego roztworu. Proces jest bardzo prosty, dodajemy troch? etanolu do naszego oleju bogatego w CBD, a nast?pnie wk?adamy roztwór do zamra?arki, aby go sch?odzi?. Po kilku godzinach jest wystarczaj?co zimno, by ekstrakt z oleju CBD oddzieli? si? od niepo??danch wosków i t?uszczy.

Destylacja

U?ywamy parownika obrotowego do ko?cowej destylacji naszego oleju kannabidiolowego. Proces ten nie jest konieczny, ale w Naturicious jest to punkt honoru, poniewa? zapewnia, ?e nasz olej kanabidiolowy wykracza poza normalne wytyczne jako?ci.

Najcz??ciej zadawane pytania

Psychooaktywny efekt, który towarzyszy paleniu marihuany, jest wytwarzany przez cz?steczk? Tetrahydrokanabinolu (?? THC), która aktywuje receptor chemiczny w mózgu cz?owieka. CBD jest drugim sk?adnikiem konopi, dzia?a tak samo jak THC, ale na ró?ne receptory mózgu, które przewodz? ból, apetyt i sen. Wi?c mo?emy naprawd? powiedzie?, ?e te zwi?zki s?u?? dwóm ró?nym celom: pierwszy z nich ma charakter rekreacyjny (THC), a drugi (kanabidiol) jest dla dobrego samopoczucia.

W naszym procesie produkcji oleju usuwamy wszelkie ?lady Tetrahydrokanabinolu, poniewa? chcemy zaoferowa? pomocny produkt, który ka?dy mo?e przyj?? o ka?dej porze dnia. Niektórzy z naszych klientów u?ywaj? go przed pój?ciem spa?, inni przy ?niadaniu, a jeszcze inni bior? nasze krople CBD przed i po ci??kim treningu fizycznym. Wszyscy oni maj? swoje nawyki, ale przede wszystkim mog? by? pewni, ?e nasz olej CBD zawiera 0% THC, jest w pe?ni legalny i nigdy nie wywo?a ?adnych skutków psychoaktywnych.

Jako szanowana firma z produktami na bazie kanabidiolu, nie mo?emy powiedzie?, ile CBD nale?y przyjmowa? codziennie, poniewa? nie ma jeszcze wyra?nej dawki lub dawkowania zalecanego przez odpowiednie organy. Jaki? czas temu do?? ci??ko by?o stwierdzi? prawid?ow? dawk? i ilo?? CBD dla cz?owieka… ale dzi? wraz ze wzrostem zainteresowania mo?emy przeczyta? i przeanalizowa? du?? liczb? opinii online, które mog? pomóc nam zrozumie?, jaka dawka by?a korzystna dla ludzi.

Przyczynili?my si? do tego i stworzyli?my bardzo przydatne narz?dzie, które pomo?e Ci obliczy? dawk? CBD.

Nale?y pami?ta?, ?e ten kalkulator nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Skonsultuj si? z lekarzem, aby dowiedzie? si?, czy CBD jest odpowiednie dla danego przypadku i jak? dawk? nale?y za?y?.

Istnieje du?e nieporozumienie co do oleju konopnego i oleju kanabidiolowego, dlatego wa?ne jest wyja?nienie g?ównych ró?nic pomi?dzy tymi dwoma produktami.

Naturalny olej konopny nie zawiera ?adnego kannabidiolu (i THC).

Olej konopny nie jest produkowany przy u?yciu w?ókien ro?linnych lub kwiatów, ale przy u?yciu tylko nasion, które s? t?oczone na zimno i filtrowane jak wi?kszo?? oleju ro?linnego, który mo?na znale?? na rynku. Nasiona te nie zawieraj? ?adnych kannabinoidów, takich jak kwas kannabigerolowy (CBGa), kwas 9-tetrahydrokanabinolowy (THCa), kwas kannabidiolowy (CBDa) lub kwas kannabichromenenowy (CBCa).

Olej ten jest w rzeczywisto?ci bardzo zdrowy i mo?e by? stosowany do przyprawiania posi?ków lub gotowania. Nasiona te zawieraj? du?e ilo?ci witaminy E, witaminy B1 (tiaminy), ?elaza (1,8 mg / 25 g) i kwasu alfa-linolenowego.

Warto?ci od?ywcze oleju z nasion konopi :

 • Nasycone kwasy t?uszczowe: 3-7%.
 • Kwasy jednonienasycone (omega-9): 5-9%.
 • Kwasy wielonienasycone (omega-3 i omega-6) : 75-85%.
 • Omega-3: oko?o 24%.
 • Omega-6: oko?o 60%.

Czym jest olej CBD?

Ta sama ro?lina, ró?ne strategie uprawy.

Produkcja oleju konopnego ró?ni si? od produkcji oleju CBD, poniewa? w pierwszym przypadku rolnik chce maksymalnie zwi?kszy? produkcj? nasion, podczas gdy drugi nie chce, aby jego ro?liny produkowa?y jakiekolwiek nasiona (pobieraj? one energi? i zmniejszaj? ilo?? kannabinoidów produkowanych przez konopie).

Aby ro?lina produkowa?a du?? ilo?? nasion, rolnicy musz? uprawia? pole konopne z naturalnym stosunkiem ro?lin m?skich i ?e?skich, które b?d? si? rozmna?a? i produkowa? du?? ilo?? nasion. Dzi?ki tej technice producenci stosuj?cy zarejestrowane nasiona konopi przemys?owych (Finola, Futura 75, Fedora 17, Felina 32 itd.) mog? zebra? oko?o 2 ton na hektar (ha) surowego materia?u siewnego.

On this page you can find a summary of the last news and researches from scientist publications sources. Most of these reasearches are pre-clinical conclusions on small groups of people or observations on animals, this article or our products are absolutely not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your professional healthcare for any specific condition.

Endocannabinoid System, odkryty w dekadzie lat 90-tych ubieg?ego wieku, jest korzystny dla organizmu ludzkiego i jest przyczyn? cudownej pracy oleju konopnego ni? innego oleju wydobywanego z ro?liny. System ten jest niczym innym jak ?a?cuchem receptorów wyst?puj?cych w mózgu, centralnym uk?adzie nerwowym, uk?adzie odporno?ciowym, które odpowiadaj? na kannabinoidy z ro?lin konopi. Niektóre z g?ównych zalet oleju konopnego w naszym organizmie s? nast?puj?ce:

 1. Walka z tymczasowym zapaleniem.: znany wszystkim, ból jest bardzo zró?nicowany, który mo?e wyst?powa? na mi??niach, tkankach lub stawach. Stuletnie u?ywanie marihuany przez ras? ludzk? ma na celu ?agodzenie bólu. Wed?ug ró?nych bada?, kannabinoidy z oleju konopnego maj? zdolno?? do zapewnienia efektu ch?odzenia na tymczasowe zapalenie.
 2. Pomaga w ?agodzeniu stresu.: w tym z?o?onym ?wiecie, du?a liczba ludzi, prawie jedna trzecia ca?ej populacji, prowadzi do?? intensywne ?ycie i wprowadza do ?ycia niepokój, wywo?uj?cy zaburzenia w systemie indywidualnym. Wa?ne badanie na wojskowym weteranie pokazuje, ?e stosowanie kannabinoidów pomaga zmniejszy? niepokój, a tak?e poprawia zdolno?? radzenia sobie z nim.
 3. Pomaga utrzyma? zdrowe serce: stwierdzono, ?e kannabidiol, CBD, jest uwa?any g?ównie jako substancja, która zapewnia ulg? od stresu, bólu i dyskomfortu, ale badania wykaza?y, ?e olej z konopi pomaga utrzyma? zdrowe serce. Podstawowe badanie w tej kwestii sugeruje, ?e kannabinoidy w oleju konopnym mog? by? bardzo pomocne w utrzymaniu ci?nienia krwi, poniewa? maj? zdolno?? do odpr??enia i poszerzenia naczy? krwiono?nych.
 4. Pomaga wyeliminowa? dyskomfort stawów: cytokiny, posiadaj?ce w?a?ciwo?ci prozapalne, s? przede wszystkim odpowiedzialne za stany zapalne stawów. Udowodniono, ?e kannabinoidy potrafi? walczy? z tymczasowym zapaleniem, olej konopny mo?e zapewni? wi?kszy komfort stawów, eliminuj?c ostry ból. Olej konopny nie tylko u?mie?a bóle stawów, ale jest równie? pomocny w od?ywianiu ich.
 5. Walki z bezsenno?ci?: w tym jak?e z?o?onym ?wiecie, w którym ka?dy musi walczy? z wieloma przeciwno?ciami losu, rozwin??a si? bezsenno??, która jest powszechnie spotykana zw?aszcza w miastach. Poza rektyfikacj? stylu ?ycia osoby dotkni?tej chorob?, olej konopny mo?e by? bardzo pomocny w osi?gni?ciu spokojnego i zdrowego snu.
 6. Walka z wolnymi rodnikami: zanieczyszczenia ?rodowiska, przetworzona ?ywno??, intensywne ?wiczenia s? odpowiedzialne za wy?szy poziom szkodliwych utleniaczy, które powoduj? wiele zak?óce? w normalnym ?yciu cz?owieka. Ekstrakt z oleju konopnego zawiera bardzo silne przeciwutleniacze i jest pomocny w ?agodzeniu stresu poprzez zwalczanie wolnych rodników.

Poszukiwanie sklepu fizycznego nie jest najlepszym rozwi?zaniem, poniewa? w Internecie masz wi?kszy wybór i wi?cej informacji o produkcie. Kiedy wiesz, jak kupi? olej od wielkiego producenta, takiego jak Naturicious, nie ma potrzeby szukania sklepów w pobli?u. Na tej stronie internetowej mo?esz znale?? bezpo?rednio wszystkie nasze analizy laboratoryjne i przekonasz si?, ?e nasz kannabidiol jest jednym z najczystszych na ziemi.

Spróbuj uda? si? do sklepu z konopiami i poprosi? o analiz? laboratoryjn? konkretnego produktu, b?dziesz zaskoczony, ?e tylko jedna lub dwie marki dostarcz? Ci te niezb?dne wyniki laboratoryjne.

Charlotte web jest szczepem, który uczyni? CBD s?awnym, polecam przeczyta? histori? Charlotte, aby lepiej zrozumie?, o co w tym wszystkim chodzi.

Jak wyja?nili?my w „Historii Charlotte„, oryginalnym olejkiem zrobionym dla ma?ej dziewczynki by? olej Ricka Simpsona. Proces ten jest sposobem ekstrakcji konopi indyjskich przy u?yciu etanolu, aby uzyska? roztwór nadaj?cy si? do picia, teraz proces ten jest do?? powszechny i wiemy wiele o tym, co robi z ro?lin?.

Ale kiedy mówimy o oleju Charlotte Web, nie mówimy tak naprawd? o metodzie ekstracji, ale bardziej o szczepie konopi. Po pierwsze, Charlotte Web jest teraz mark? zastrze?on? i nie wiemy, kim s? ludzie stoj?cy za t? dobrze znan? nazw?, ale to nie oni stworzyli oryginalny olej i nawet nie wiemy, czy u?ywaj? tej samej odmiany co Charlotte.

Olej Charlotte Web i olej Naturicious nie mog? by? naprawd? porównywane, poniewa? Charlotte Web jest olejem terapeutycznym, podczas gdy olej Naturicious jest stworzony dla Twojego dobrego samopoczucia i nie ma w nim ?adnego THC. Niewiele wiemy o oryginalnej formule Charlotte Web, ale wiemy na pewno, ?e by?o to rozwi?zanie zawieraj?ce wysoki poziom CBD i THC.

My?l?, ?e znalaz?e? ju? najlepsze miejsce na zakup oleju 😉

Mówi?c powa?nie, oferujemy wszystkie gwarancje, których potrzebujesz, przejrzyst? stron? internetow? pe?n? interesuj?cych informacji, 3 olejek kanabidiolowy o ró?nych st??eniach, zabezpieczon? p?atno?? online, szybk? dostaw? do Ciebie w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych oraz sprawn? obs?ug? klienta, aby pomóc Ci we wszystkim, co dotyczy Naturicious lub kanabidiolu.

Czekamy na realizacj? Twojego zamówienia ju? dzi?!

 

Istniej? ró?ne sposoby za?ywania CBD, niektórzy u?ywaj? go w e-papierosach, niektórzy pal? (nie jest to zalecane), a inni jedz? go w postaci oleju czy ?alek.

Najlepszy sposób na zabranie oleju:

Po pierwsze musisz zrozumie?, ?e ten t?uszcz nie jest typowym olejem do gotowania, nie polecamy podgrzewa? oleju, poniewa? pogarsza on jako?? izolatu kannabidiolu.

Najlepszym sposobem na przyswojenie oleju jest w?o?y? go do ust i pozwoli? mu dzia?a? przez jedn? lub dwie minuty. W ten sposób przyswoisz CBD bardzo szybko i bez strat.

Nasz olej od?ywczy nie mo?e by? w pe?nym zakresie, poniewa? usuwamy ca?y THC z ekstraktu z konopi, aby uzyska? czysty produkt bez efektu psychoaktywnego.

Testy leków nowej generacji mog? mie? wp?yw na ró?nic? mi?dzy THC i CBD i nie zostaniesz wykryty jako osoba, która za?ywa?a CBD. By?o kilka przypadków w Internecie, w których znale?li?my kilku u?ytkowników CBD, którzy zostali wykryci.