Niniejsze warunki i postanowienia opisuj? zasady i regulacje dotycz?ce korzystania z serwisu Naturicious. Naturicious znajduje si? w:

532 Rue Foch Vaux-le-Penil77000-ile de France, Francja

Uzyskuj?c dost?p do tej strony internetowej zak?adamy, ?e akceptujesz te warunki w ca?o?ci. Nie nale?y dalej korzysta? z websitenaturicious Je?li nie akceptujesz wszystkich warunków podanych na tej stronie. Poni?sza terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, zasad zachowania poufno?ci informacji i zrzeczenia si? odpowiedzialno?ci oraz wszelkich lub wszystkich umów: „klient”, „ty” i „Twój” odnosi si? do Ciebie, osoby uzyskuj?cych dost?p do tego websiteI akceptuj?c warunki firmy. „Firma”, „sami”, „my”, „nasz” i „nas”, odnosi si? do naszej firmy. „Strona”, „strony” lub „my”, odnosi si? zarówno do klienta, jak i do nas samych, albo do samych klientów. Wszystkie terminy odnosz? si? do oferty, akceptacja i rozpatrzenie p?atno?ci koniecznej do realizacji procesu naszej pomocy klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to w drodze formalnych spotka? o ustalonym czasie trwania, czy te? w jakikolwiek inny sposób, w celu zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie ?wiadczenia okre?lonych us?ug/produktów spó?ki, zgodnie z i podlegaj?cym, obowi?zuj?cym prawem Francji. Korzystanie z powy?szej terminologii lub innych s?ów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, s? brane za wymienne, a zatem jako odnosz?ce si? do tego samego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookies. Za pomoc? strony internetowej Naturicious wyra?asz zgod? na korzystanie z cookiesin zgodnie z polityk? prywatno?ci Naturicious. Wi?kszo?? wspó?czesnych interaktywnych stron internetowychsuse cookies, aby umo?liwi? nam pobieranie danych u?ytkownika dla ka?dej wizyty. Pliki cookie s? u?ywane w niektórych obszarach naszej siteaby umo?liwi? funkcjonalno?? tego obszaru i ?atwo?? obs?ugi dla osób odwiedzaj?cych. Niektórzy partnerzy afiliacyjni/reklamowi mog? równie? korzysta? z plików cookies.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Naturicious i/lub licencjodawcy w?a?cicielem praw w?asno?ci intelektualnej ForAll materia?u na Naturicious. Wszystkie prawa w?asno?ci intelektualnej s? zastrze?one. U?ytkownik mo?e przegl?da? i/lub printpages z naturicious.com do u?ytku osobistego z zastrze?eniem ogranicze? okre?lonych w niniejszych warunkach. Nie wolno:

 1. Opublikuj materia? z naturicious.com
 2. Sprzedawaj, wypo?yczamy lub podlicencjonowa? materia?y z naturicious.com
 3. Powielanie, powielanie lub kopiowanie materia?ów z naturicious.com

Rozpowszechnia? tre?ci z Naturicious (chyba ?e tre?? jest specjalnie do redystrybucji).

Komentarze u?ytkowników

 1. Niniejsza Umowa rozpoczyna si? w dniu niniejszego regulaminu.
 2. Niektóre cz??ci tej strony internetowej oferuj? u?ytkownikom mo?liwo?? publikowania i wymiany opinii, informacji, materia?ów i danych („uwagi”) w obszarach strony internetowej. Naturicious nie ekran, edytowa?, publishor przegl?d Komentarze przed ich pojawienie si? na stronie internetowej i komentarze nie odzwierciedlaj? pogl?dy lubopinie ofNaturicious, jej agentów lub oddzia?ów. Uwagi odzwierciedlaj? pogl?d i opini? osoby, która publikuje taki pogl?d lub opini?. W zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo Naturiciousshallnie ponosi odpowiedzialno?ci za komentarze lub za jakiekolwiek straty kosztów, odpowiedzialno?ci, szkód lub wydatków wynik?e i lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenie i/lub wygl?d komentarzy na thiswebsite.
 3. Naturiciouszastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy oraz do usuwania wszelkich komentarzy, które uwa?aj? za niew?a?ciwe, obra?liwe lub w inny sposób naruszaj?ce niniejsze warunki.
 4. Gwarantujesz i o?wiadczasz, ?e:
  1. Masz prawo zamie?ci? komentarze na naszej stronie internetowej i mie? wszystkie niezb?dne licencje i zgody TODO tak;
  2. Komentarze nie naruszaj? prawa w?asno?ci intelektualnej, w tym, bez ogranicze?, praw autorskich, patentów lub znaków towarowych lub innych praw w?asno?ci osób trzecich;
  3. Komentarze nie zawieraj? ?adnych znies?awiaj?cych, oszczerczych, obra?liwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materia?ów, które s? inwazj? na prywatno??
  4. Komentarze nie b?d? wykorzystywane do nak?aniania lub promowania dzia?alno?ci gospodarczej lub niestandardowej lub obecnej dzia?alno?ci komercyjnej niezgodnej z prawem.
 5. U?ytkownik niniejszym udziela Naturicious niewy??cznej licencji royalty-free do u?ywania, powielania, edytowania i autoryzowania innych do korzystania, powielania i edytowania któregokolwiek z Twoich komentarzy w dowolnych formach, formatsor mediów.

Hiperlinki do naszych tre?ci

 1. Poni?sze organizacje mog? po??czy? si? z nasz? witryn? internetow? bez uprzedniej pisemnej zgody:
  1. Agencji rz?dowe;
  2. Wyszukiwarek;
  3. Organizacji informacyjnych;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, gdy wymieniaj? nas w katalogu mog? link do naszej strony internetowej w samemanner jak hiper??cza do stron internetowych innych firm wymienionych; I
  5. Systemwide akredytowanych firm z wyj?tkiem nak?aniania organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych, i charytatywnych grup fundraising, które nie mog? hiper??cze do naszej strony internetowej.
 1. Organizacje te mog? link do naszej strony g?ównej, do publikacji lub innych informacji na stronie internetowej tak Longas link: a) w ?aden sposób nie wprowadza w b??d; (b) nie implikuje fa?szywie sponsorowania, zatwierdzenia lub aprobaty strony ??cz?cej oraz jej produktów lub us?ug; I c) wpisuje si? w kontekst strony podmiotu linkingparty.
 2. Mo?emy rozwa?y? i zatwierdzi?, wed?ug w?asnego uznania, inne pro?by o po??czenie z nast?puj?cych typów organizacji:
  1. powszechnie znanych ?róde? informacji konsumenckich lub biznesowych, takich jak izby handlowe, AmericanAutomobile Association, AARP i Unii konsumentów;
  2. dot.com strony spo?eczno?ciowe;
  3. stowarzysze? lub innych grup reprezentuj?cych organizacje charytatywne, w tym
  4. dystrybutorów katalogów internetowych;
  5. portale internetowe;
  6. Rachunkowo??, prawo i firmy konsultingowe, których g?ównymi klientami s? przedsi?biorstwa; I
  7. instytucjami edukacyjnymi i stowarzyszeniami handlowymi.

B?dziemy zatwierdza? pro?by o ??cza od tych organizacji, je?li ustali, ?e: (a) link nie b?dzie odzwierciedla?a nas lub naszych akredytowanych przedsi?biorstw (na przyk?ad stowarzysze? bran?owych lub innych organizacji reprezentuj?cych z natury podejrzanych rodzajów dzia?alno?ci, takich jak mo?liwo?ci pracy w domu, nie jest dozwolonaaby link); b) organizacja nie ma z nami niezadowalaj?cego rekordu; c) korzy?? dla nas z widoczno?ci zwi?zanej z hiper??czem przewa?a nad brakiem Link jest w kontek?cie ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodne z redakcyjnew biuletynie lub podobnym produkcie wspieraj?c misj? organizacji. Organizacje te mog? ??czy? si? z nasz? stron? g?ówn?, publikacjami lub innymi informacjami o stronie internetowej pod warunkiem, ?e link: a) w ?aden sposób nie wprowadza w b??d; (b) nie implikuje fa?szywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony ??cz?cej oraz jej produktów lub us?ug; I c) wpisuje si? w kontekst strony ??cz?cej. Je?li jeste? w?ród organizacji wymienionych w ust?pie 2 powy?ej i s? zainteresowani w linkami do naszej strony internetowej, nale?y powiadomi? nas wysy?aj?c e-mail do [email protected]. Podaj swoje imi? i nazwisko, nazw? organizacji, informacje kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a tak?e adres URL witryny, list? adresów URL, z których zamierzasz po??czy? si? z nasz? witryn? sieci Web, oraz list? adresów URL na naszej stronie, do której chcesz si? po??czy?. Pozwól 2-3 tygodni na odpowied?. Zatwierdzone organizacje mog? hiper??cze do naszej witryny sieci Web w nast?puj?cy sposób:

 1. Korzystaj?c z naszej nazwy firmy; Lub
 2. Przy u?yciu jednolitego lokalizatora zasobów (adres sieci Web) s? po??czone z; Lub
 3. Korzystaj?c z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub materia?u zwi?zanego z tym ma sens w ramach thecontext i format tre?ci na stronie linkowania strony.

Nie korzystanie z logo Naturicious lub innych dzie? sztuki b?d? dopuszczone do ??czenia nieobecny znak towarowy LicenseAgreement.

Ramki

Bez uprzedniej zgody i wyra?nej pisemnej zgody, u?ytkownik nie mo?e tworzy? ramek wokó? naszych stron internetowych lubu?ywa? innych technik, które zmieniaj? w jakikolwiek sposób wizualn? prezentacj? lub wygl?d naszej strony internetowej.

Zastrze?enie praw

Zastrzegamy sobie prawo w ka?dej chwili i wedle w?asnego uznania do ??dania usuni?cia wszystkich linków lub jakichkolwiek partykulowych odno?ników do naszej strony internetowej. Zgadzasz si? na natychmiastowe usuni?cie wszystkich linków do naszej strony internetowej na ??danie. Firma alsoreserve ma prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Kontynuuj?c link do naszej strony internetowej, wyra?asz zgod? na zwi?zanie si? i przestrzeganie niniejszych warunków linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Je?li znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek powi?zanej stronie internetowej zastrze?enia z jakiegokolwiek powodu, mo?e: contactus o tym. B?dziemy rozwa?a? pro?by o usuni?cie linków, ale nie b?dziesz mia? obowi?zku tego robi? ani bezpo?rednio do Ciebie. Chocia? dok?adamy wszelkich stara?, aby informacje zawarte na tej stronie internetowej by?y poprawne, nie gwarantujemy ich rzetelno?ci; ani nie zobowi?zujemy si? do zapewnienia, ?e strona internetowa pozostanie dost?pna lub ?e materia? na zWitryna jest uaktualniani.

Odpowiedzialno?? za tre??

Nie ponosimy ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek tre?ci pojawiaj?ce si? na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz si? zabezpieczy? nas przed wszelkimi roszczeniami wynikaj?cymi z lub opartymi na Twojej witrynie. Na stronie internetowej lub w jakimkolwiek kontek?cie zawieraj?cym tre?ci lub materia?y, które mog? by? interpretowane jako aslibelous, obsceniczny lub kryminalne, lub które naruszaj?, w inny sposób naruszaj? lub opowiada si? za naruszeniem lub innych narusze?, nie mog? pojawia? si? ?adne ??cza. praw stron trzecich.

Zastrze?enie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo, wykluczamy wszelkie o?wiadczenia, gwarancje i warunki odnosz?ce si? do naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej (w tym, bez ogranicze?, wszelkie gwarancje okre?lone przez prawo w odniesieniu do zadowalaj?cej jako?ci, przydatno?ci do celu i/lub korzystania z rozs?dnej staranno?ci i umiej?tno?ci). ?adne zastrze?enie nie b?dzie:

 1. ogranicza? lub wyklucza? odpowiedzialno?ci za ?mier? lub obra?enia cia?a wynikaj?ce z zaniedbania;
 2. ograniczenia lub wy??czenia odpowiedzialno?ci za oszustwa lub ?wiadome wprowadzenie w b??d;
 3. ogranicza? któregokolwiek z naszych lub Twoich zobowi?za? w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowi?zuj?cego prawa; Lub
 4. wykluczy? któregokolwiek z naszych lub Twoich zobowi?za?, które nie mog? by? wykluczone na mocy obowi?zuj?cego prawa.

Ograniczenia i wy??czenia odpowiedzialno?ci okre?lone w niniejszej sekcji oraz w innych cz??ciach niniejszego zastrze?enia: a) podlegaj? przepisom poprzedzaj?cym akapit; I (b) reguluj? wszystkie zobowi?zania wynikaj?ce z klauzuli zrzeczenia si? odpowiedzialno?ci w odniesieniu do przedmiotu niniejszego wy??czenia odpowiedzialno?ci, w tym zobowi?za? wynikaj?cych z umowy, DELIKTU (w tym zaniedbania) i naruszenia ustawowego c?a. W zakresie, w jakim Strona internetowa oraz informacje i us?ugi na stronie internetowej s? udost?pniane nieodp?atnie, nie ponosimy odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju. Strona Warunki i zasady zosta?a utworzona w generatorze termsandconditionstemplate.com Je?li masz pytania dotycz?ce któregokolwiek z naszych warunków, prosimy o kontakt z nami.